De toekomst van taalonderwijs in Europa

De toekomst van taalonderwijs in EuropaTaaldiversiteit is een van de grote troeven van de Europese Unie.

Om het potentieel van taalkundige diversiteit te bevorderen om meertalige competenties te ondersteunen en de mogelijke uitdagingen ervan het hoofd te bieden, moeten innovatief beleid en praktijken op het gebied van taalonderwijs worden geïmplementeerd in klaslokalen, scholen, regio's en landen, rekening houdend met pedagogische verschuivingen en voortdurende maatschappelijke trends zoals migratie en de toenemende mobiliteit van individuen.

Deze nieuwe taalonderwijspraktijken moeten de aanhoudende taaldevaluatie en -isolement overwinnen, bestaande taalhiërarchieën deconstrueren en een inclusief perspectief van alle talen toepassen, zowel in het onderwijs als in de samenleving.

In dit verband heeft een netwerk van deskundigen dat werkt aan de sociale dimensie van onderwijs en opleiding (NESET) een rapport gepubliceerd waarin nieuwe innovatieve benaderingen en strategieën van taalonderwijs in Europa worden onderzocht ter ondersteuning van het plurilingualisme van lerenden.

Het verslag is bedoeld om opvoeders en beleidsmakers te inspireren om te innoveren en toekomstgericht beleid en praktijken in het taalonderwijs uit te voeren.

 

"Om het taalonderwijs in Europa te transformeren, is het noodzakelijk om de taalvaardigheden van lerenden te verbeteren door hen niet alleen te helpen nieuwe talen te verwerven, maar ook om hun vaardigheden in hun eigen taal te behouden en te ontwikkelen. Het is verder noodzakelijk de bestaande hiërarchie tussen talen te deconstrueren en een inclusief perspectief toe te passen op alle talen, zowel in het onderwijs als in de samenleving. Daarnaast moeten talen worden gebruikt als bronnen in de klas, voortbouwend op het taalrepertoire van studenten om te leren. Dit omvat het stopzetten van strategieën en praktijken om de doeltaal te scheiden van andere talen die studenten kennen, en het aanmoedigen van strategieën en praktijken die de overgang van de ene taal naar de andere mogelijk maken, wat resulteert in een positieve overdracht van vaardigheden en concepten en de versterking van elk van de talen," aldus het rapport.


Belangrijkste bevindingen

De zes casestudies in dit verslag tonen aan dat strategieën voor taalonderwijs, zij het langzaam, reageren op de algemene onderwijstrends van digitalisering en personalisatie van onderwijs en leren in heel Europa, met als doel de algehele kwaliteit van het taalonderwijs te verhogen en een cultuur van plurilingualisme bij te brengen.

De belangrijkste innovatie die inherent is aan deze ontwikkelingen ligt in het creëren van een verschuiving in perceptie in relatie tot talen en hun rol in het proces van leren.

Het gaat om het volgende. Ten eerste worden de eerste talen van studenten niet gezien als een probleem of tekort, maar als een troef om te leren en als een verrijking van het taalrepertoire van studenten. Ten tweede zijn taalkundige overwegingen en het leren van talen relevant in en voor alle vakken. Ten derde hebben alle talen dezelfde waarde. Ten vierde ondersteunen bestaande competenties en talenten het verwerven van competenties in andere taal(en).  Ten vijfde kunnen het taalrepertoire van studenten bestaan uit meerdere talen, met verschillende niveaus van vaardigheid in elk. Competenties in deze talen zijn met elkaar verbonden en zijn belangrijk voor de ontwikkeling van plurilinguele competenties.

Uit de in dit verslag geanalyseerde casestudies blijkt ook dat de toepassing van dit nieuwe plurilinguele perspectief de invoering van de volgende elementen in het taalonderwijs inhoudt: Een focus op taalbewustzijn binnen de onderwijs- en leerprocessen van de school, de actieve integratie van de talen van studenten in klassikale praktijken, het bieden van gelijke toegang tot kwalitatief hoogwaardig taalonderwijs, ongeacht de eerste taal van de leerlingen, het gebruik van de methode van afwisselende talen om studenten in staat te stellen meerdere talen te gebruiken in eentalige omgevingen, en om beide (of alle) te activeren , en zelfs schakelen tussen hen in plurilinguele contexten.


Aanbevelingen

Het verslag bevat ook aanbevelingen, op systeemniveau voor beleidsmakers, en op institutioneel niveau voor scholengemeenschappen en praktijkmensen.

De auteurs van dit verslag bevelen beleidsmakers aan hun houding ten opzichte van een positievere perceptie van de waarde van inclusief onderwijs en plurilingualisme te veranderen, voldoende te investeren in financiële en menselijke hulpbronnen, nieuwe pedagogieken voor taalonderwijs systematischer op te nemen in lerarenopleidingen en systemen voor professionele ontwikkeling, monitoring- en evaluatiesystemen te verbeteren.

"Over het algemeen moeten onderwijsstelsels en beleidsmakers bereid zijn zich aan te passen aan pedagogische, maatschappelijke en technologische trends."

Wat betreft aanbevelingen voor schoolgemeenschappen en praktijkmensen, "is er behoefte aan verandering in de richting van meer positieve percepties / attitudes tussen schoolleiders en de schoolgemeenschap ten opzichte van de rol van talen binnen de school, met name in de visie / strategie van de school. Er is ook behoefte aan het bevorderen van een collaboratieve schoolcultuur en het creëren van een plurilingual ethos over de hele school. Het veranderingsproces op schoolniveau moet ook het toezicht op de vooruitgang met betrekking tot de rol van talen in de visie van de school omvatten. Bovendien moeten de instellingen bereid zijn zich op basis van dit toezicht aan te passen. Er is een inclusieve leeromgeving nodig voor de implementatie van plurilinguele pedagogiek, zoals taalgevoelig taalonderwijs, en voor onderwijsinnovatie. Instellingen moeten in verschillende vormen ondersteuning bieden, zoals het in staat stellen onderwijzend personeel tijd te investeren in capaciteitsopbouw en professionele ontwikkeling; (financieel) te investeren in de instrumenten en uitrusting die nodig zijn voor specifieke plurilinguele praktijken; en leerkrachten flexibiliteit te bieden met betrekking tot arbeidsorganisatie, om innovatie te bevorderen. Het is noodzakelijk te erkennen dat leerkrachten de belangrijkste actoren van verandering zijn. Om de verschuiving naar innovatieve pedagogiek te ondersteunen, moeten scholen mogelijkheden voor peer-learning voor leerkrachten mogelijk maken/bevorderen en leerkrachten institutionele ondersteuning bieden om initiatieven te nemen. Ten slotte kunnen verbindingen en samenwerking met externe actoren zoals universiteiten, onderzoeksinstituten of de particuliere sector scholen helpen om innovatieve taalleerpraktijken in te voeren en te ontwikkelen. Deze steun kan komen in termen van capaciteitsopbouw, effectbeoordeling of toegang tot de benodigde instrumenten en apparatuur."

Het rapport werd uitgegeven door Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (Universiteit van TToronto en universiteit Utrecht), Hanna Siaora en Eszter Szőnyi van PPMi, een onderzoeks- en beleidsanalysecentrum gevestigd in Vilnius (Litouwen).

NESET is een adviesnetwerk van deskundigen die zich inzetten voor de sociale dimensie van onderwijs en opleiding. Het werd opgericht door het directoraat-generaal Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie.

Met dit verslag draagt NESET bij aan de uitvoering van de aanbeveling van de Raad van de EU over een alomvattende aanpak van het onderwijzen en leren van talen, zoals die in mei 2019 is aangenomen.


ISBN: 9789276130604

Voor meer informatie over het rapport, het volledige rapport, een samenvatting en een one-pager, kunt u terecht op de website van NESET.

Download het volledige rapport.

Download de onepager.

Download de managementsamenvatting.

 


Powered by CrossLang

Auteur: Dries Debackere

Machinevertaling: SDL Machine Translation (previously SDL BeGlobal)

Post-editing: Geen posteditering

Brontaal: English (en)


Aanvullende gegevens