Stedelijke meertaligheid en onderwijs (conferenties)

Stedelijke meertaligheid en onderwijs, maar 2015 GentBegin maart 2015 wordt in Gent drie dagen gedebatteerd over stedelijke meertaligheid en onderwijs.

Op 5 en 6 maart is er de tweede editie van de internationale conferentie 'Urban Multilingualism and Education' (UME). De dag voordien, op 4 maart, is er de tweede editie van de Vlaamse studiedag 'Stedelijke Meertaligheid & Onderwijs' (SMO).

Update 12/9/2014: de internationale conferentie krijgt een nieuwe titel: ‘Multilingualism in Education: policies, practices and assessment’.


Stedelijke meertaligheid
Vorig jaar werden op de eerste editie van de Vlaamse studiedag 'Stedelijke Meertaligheid & Onderwijs' (SMO) de resultaten gepresenteerd van het veelbesproken Gentse Thuistaalproject (2008 - 2012).

Een van de doelstellingen van dat project in vier Gentse scholen was bij leerkrachten, begeleiders en kinderen een positieve attitude te ontwikkelen ten aanzien van meertaligheid en thuistalen op school. Uit evaluatie-interviews met betrokken onderwijsmensen blijkt die doelstelling op het einde van het project gerealiseerd, zowel bij leerkrachten, begeleiders als kinderen. "De kinderen voelen zich beter, zijn meer gemotiveerd om te leren lezen en hebben minder spreekangst." Over zichzelf zeggen de leerkrachten dat ze zich meer bewust geworden zijn van de talige diversiteit in hun klas en dat ze nu een grotere waardering voor de meertaligheid van hun leerlingen hebben.

Daarnaast zette het Gentse Thuistaalproject in twee projectscholen ook in op taalvaardigheid in de thuistaal als fundament voor taalverwerving van het Nederlands. Concreet leerde een aantal Turkstalige kinderen eerst lezen en schrijven in het Turks en daarna in het Nederlands.
Uit toetsen begrijpend lezen bleken echter voordelige noch nadelige effecten voor de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid. Dat resultaat is in tegenstelling tot resultaten uit eerder internationaal onderzoek, dat wél voordelige effecten aangeeft. Dat er geen effecten te meten vielen, heeft allicht veel te maken met het beperkte aantal uren en aantal leerjaren (vooral derde kleuterklas en eerste leerjaar) waarin de kinderen onderwijs in het Turks kregen. Dat zeggen de onderzoekers van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en het Centrum Taal en Onderwijs (KU Leuven), die het Gentse project evalueerden. Langlopend en intensief tweetalig onderwijs kan het leren van een tweede taal wél bevorderen, zo bevestigen zij.

De studiedag in maart 2015 wil een inspiratiebron zijn voor iedereen die met onderwijs en opvang bezig is in Vlaamse centrumsteden en meertaligheid op een positieve manier wil integreren in hun talenbeleid: directies, kaderleden, leerkrachten, begeleiders, beleidsondersteuners, pedagogische begeleiders, enz.


Urban multilingualism
Het thema van de internationale conferentie 'Urban Multilingualism and Education' (UME) luidt: 'Language Assessment in a Globalising World' (taaltoetsen in een globaliserende wereld). Bevestigde gastsprekers zijn de professoren Elana Shohamy (Tel Aviv), Nancy Hornberger (Pennsylvania) en Stephen May (Auckland).
De wereldwijd toegenomen taaldiversiteit brengt met zich dat taal op veel verschillende manieren en in verschillende sectoren van de samenleving getoetst wordt: in het onderwijs, op het werk, in functie van inburgering, enz. Wat zijn de implicaties van de nieuwe meertalige realiteit voor het taaltoetsen? Hoe meet je meertaligheid? Hoe breng je iemands taalrepertoire op constructieve wijze in kaart? Deze en vele andere vragen kunnen op deze conferentie aan bod komen.
De uiterste datum voor het indienen van een paper- of panelvoorstel voor de internationale conferentie is 1 oktober 2014.


Meer info: www.smo-ume.org

 

Aanvullende gegevens